Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat

 

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy a Junior Art Center Oktatásszervező Bt. által üzemeltetett Junior Art Center Lakberendező Iskola(székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 34., telephely: 1111 Budapest, Egry József u. 20-22.; elektronikus levelezési cím: info@juniorartcenter.hu; adószám: 20897855-1-42; továbbiakban: Adatkezelő) az Adatkezelőnél történő személyes adatok nyilvántartásával, felhasználásával és továbbításával, valamint a www.juniorartcenter.hu oldalon elérhető honlapján keresztül történő adatkezeléssel és -felhasználással kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az Érintetteket.

I. Fogalmak

 • Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Beiratkozási eljárás: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges, és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ában előírtaknak megfelelő azonosító adatok megadása az Adatkezelő részére az Adatkezelő ügyfélszolgálatán, személyesen, a képzésben való részvételhez szükséges Felnőttképzési szerződés létrehozásához, valamint tartalmának meghatározásához.
 • Hallgatói nyilvántartás: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő, felnőttképzésben részt vevő Érintettek adatainak nyilvántartása a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ában előírtaknak megfelelően.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Jelentkezési eljárás: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges, és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ában előírtaknak megfelelő azonosító adatok megadása az Adatkezelő részére az Adatkezelő honlapján elérhető on-line jelentkezési lap kitöltésével, a képzésben való részvételhez szükséges Felnőttképzési szerződés létrehozásához, valamint tartalmának meghatározásához.
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Oktatói nyilvántartás: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő, felnőttképzésben oktató Érintettek adatainak nyilvántartása a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) b.) pontjában előírtaknak megfelelően kerül kialakításra.
 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható olyan adat, melyből levonható az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

II. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

2. A képzési jogviszonnyal rendelkező Érintett jelentkezési és beiratkozási eljárás során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat az Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a szerint

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló felnőttképzési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,

b) az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,

c) az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő Érintettekkel való kapcsolattartás,

d) valamint a törvény által meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése céljából kezeli. A 2013. évi LXXVII. törvény alapján

· 21. § (2): a személyes adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

· 21. § (2a): a személyes adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

· 21. § (4): Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, az 1. § (1) bekezdés (c) pontjában meghatározott jogalany tevékenységéről - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az OSAP (Országos Statisztikai Adatfelvételi Program) szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.

3. A felnőttképzésben oktató Érintett az oktatói óraadói megbízási szerződés megkötése során megadott adatait az Adatkezelő

a) az oktatói óraadói tevékenységre irányuló megbízási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,

b) az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,

c) valamint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelmény-rendszerre, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) b.) pontjában előírtaknak megfelelően

· a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás során,

· a rendszeres és kötelezően előírt felnőttképzési előminősítő eljárás során,

· a rendszeres és kötelezően előírt felnőttképzési hatósági ellenőrzések során adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése céljából kezeli.

4. Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot.

5. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az Érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.

6. Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Junior Art Center Oktatásszervező Bt. által megbízott munkatárs, akinek munkaköri leírása meghatározza az adatkezeléssel és -feldolgozással kapcsolatos szabályokat, gyakorlati eljárásokat és felelősségi köröket.

7. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8. Jelen Szabályzat 2. és 3. pontja alapján az Adatkezelő az Érintettek következő adatait kezeli:

a) Felnőttképzési jogviszonyban lévő Érintett (képzésben részt vevő) esetében:

· Személyes adatok:

· név, születési név, állampolgársága, neme, születési hely, idő, anyja neve, sz.ig. szám, TAJ szám.

· Kapcsolattartásra alkalmas adatok:

· állandó lakcím, tartózkodási hely címe, e-mail cím, mobil- ill. vezetékes telefonszám, számlázási adatok.

· Végzettség(ek)re vonatkozó adatok:

· érettségi bizonyítvány adatai és a bizonyítvány másolata,

· legmagasabb iskolai végzettség, szakirányú végzettség, ill. igény esetén ezek másolata,

· nyelvismeretre vonatkozó adatok, ill. a nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

 

b) Oktatói jogviszonyban lévő Érintett esetében:

· Cég esetén:

· cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, bankszámlaszám, általános telefonszám, e-mail cím, a képviselő neve

· a képzésben részt vevő oktató legmagasabb iskolai-, valamint szakirányú végzettségét igazoló bizonyítványok, okiratok másolata

· Egyéni vállalkozó esetén:

· Személyes adatok:

· név, születési név, állampolgárság, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám.

· Kapcsolattartásra alkalmas adatok:

· állandó lakcím, e-mail cím, mobil telefonszám.

· Végzettség(ek)re vonatkozó adatok:

· a képzésben részt vevő oktató legmagasabb iskolai-, valamint szakirányú végzettségét igazoló bizonyítványok, okiratok másolata.

 

9. Az adatkezelés célja és az adatkezeléshez történő hozzájárulás

a) Az Adatkezelő törvényi előírások alapján, jelen Szabályzat 2. és 3. pontja szerint kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek a felnőttképzési tevékenység jogszerű folytatásához, valamint a kapcsolattartás és a számlázás céljából elengedhetetlenek.

b) A felnőttképzésben részt vevő Érintett által megadott személyes adatok az Érintett részére kiállítandó, államilag elismert bizonyítványok kiállítása céljából, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából, törvényi előírások által meghatározott körben továbbításra kerülnek, s ehhez az Érintett a jelentkezési és/vagy beiratkozási eljárás során kifejezetten hozzájárult.

c) Az Adatkezelő a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése céljából is kezeli, s ehhez a felnőttképzésben részt vevő Érintett a jelentkezési és/vagy beiratkozási eljárás során kifejezetten hozzájárult.

d) A felnőttképzésben részt vevő Érintett a jelentkezési és/vagy beiratkozási eljárás során hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel a szolgáltatás igénybevételének hatékonysága érdekében együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére az Adatkezelő átadja kapcsolattartásra alkalmas adatait, s így harmadik fél is eljuttathasson az Érintettnek címzett elektronikus tartalmat. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

e) A felnőttképzésben részt vevő, valamint az oktatói megbízási szerződést kötő Érintettek adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja teljesíteni törvényi kötelezettségeit, valamint vállalt szolgáltatásait az Érintettek felé.

 

 

f) A felnőttképzésben részt vevő Érintett a jelentkezési és vagy beiratkozási eljárás során elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Adatkezelő és Adtakezelővel együttműködő más szolgáltató a felnőttképzési szolgáltatással, oktatással, továbbképzéssel összefüggésben elektronikus tartalmat küldjön részére. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Érintettnek címzett elektronikus tartalom eljuttatása céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az Érintett megtilthassa.

10. Az adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő az Érintett adatait az alábbi feltételek mellett törli:

a) A jelentkezési és/vagy beiratkozási eljárás során megadott, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) által előírt személyes adatok: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § alapján a keletkezésüktől számított öt év után kerülnek törlésre.

b) A képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát az Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § alapján a felnőttképzési jogviszony megszűnése után 5 évig köteles megőrizni.

c) Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségi adatok: a felnőttképzési jogviszony megszűnése után 15 évvel kerülnek törlésre. A felnőttképzési jogviszony megszűnése után a kapcsolattartásra alkalmas adatokat kizárólag Adatkezelő őrzi, ezeket harmadik fél részére nem adja át.

d) Az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § alapján a megbízási jogviszony megszűnése után 5 évig köteles megőrizni.

11. A felnőttképzésben részt vevő, valamint az oktatói megbízási szerződést kötő Érintett elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a jelentkezési és/vagy beiratkozási eljárás során tett nyilatkozata (oktatók esetén az oktatói megbízási szerződés megkötése) az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

12. Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a szolgáltatását igénybe vevőket, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az Adatkezelő összes tevékenységére érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

13. Ha Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon szeretné felhasználni, ami eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesíti az Érintetteket, akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

14. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

15. Az Érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő nem egészíti ki, és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott Érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

16. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

17. A felnőttképzési szolgáltatásunkat igénybe vevők személyes adatainak biztonságáért minden szükséges lépést megteszünk, mind a hálózati kommunikáció (tehát on-line adatkezelés) során, mind pedig az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

18. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

19. Az Adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított, ellenőrizhető eredetű szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük.

 

III. Az Érintettek jogai

1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 

3. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az Adatkezelő köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

4. A valóságnak meg nem felelő adatot az Adatkezelő köteles helyesbíteni.

5. A személyes adatot törölni kell, ha:

a) kezelése jogellenes,

b) az Érintett kéri – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

7. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

8. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9. Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.